Privacy statement

Home ยป Privacy statement
Disclaimer

Iedere gebruiker, die toegang heeft tot de website van VIVENS en deze site gebruikt – voor welke doeleinden dan ook – stemt in met het onderstaande. VIVENS behoudt zich het recht voor om een gebruiker het gebruikmaken van de door middel van deze website aangeboden diensten dan wel het gebruik van de website zelf van VIVENS te weigeren of te ontnemen.

VIVENS besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website. Desalniettemin is het mogelijk, dat er op de website van VIVENS dan wel op websites waar deze website naar verwijst, onjuistheden dan wel onvolkomenheden voorkomen. VIVENS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. VIVENS aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts gemakshalve opgenomen ter informatie van de bezoekers van de VIVENS website. VIVENS geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook.

Rechten

VIVENS wijst met betrekking tot de rechten op teksten, foto’s, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo’s en databanken op het volgende. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. VIVENS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht en verwijst degene, die meent een sterker recht te hebben, naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt. Indien en voor zover VIVENS beschikt over de persoonsgegevens van de persoon die vermeend inbreuk maakt op enig auteurs-, merken- of intellectueel eigendomsrecht, verschaft VIVENS deze gegevens niet aan de persoon of onderneming die meent een sterker recht te hebben, tenzij de weigering tot het verschaffen als onredelijk of onrechtmatig dient te worden beoordeeld, dan wel dit dient te geschieden ter uitvoering van een rechterlijk bevel.

De VIVENS website, alsmede de websites naar welke op de VIVENS website wordt verwezen, zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze sites in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

Privacy policy

De door VIVENS verzamelde gebruikersgegevens worden volgens de door VIVENS gehanteerde privacy policy verwerkt en behandeld; VIVENS wijst de gebruiker erop, dat bij verwijzing naar een andere website dan de VIVENS website geen persoonsgegevens van de gebruiker door VIVENS worden geregistreerd. Wel is het mogelijk dat het bedrijf, naar wiens site de gebruiker is verwezen, persoonsgegevens registreert. Wij raden de gebruiker aan, eerst kennis te nemen van de privacycode van dit bedrijf alvorens zijn persoonsgegevens prijs te geven.

VIVENS respecteert de privacy van haar leden en andere gebruikers van de VIVENS-website. Op het gebruik van de website van VIVENS is de Nederlandse wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens van toepassing. VIVENS spant zich naar beste kunnen en vermogen in om de toegang tot informatie van een gebruiker (zoals persoonsgegevens en andere gegevens), alsmede informatie die voor de gebruiker bestemd is en persoonlijke informatie bevat (zoals e-mails), te beveiligen.

De persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

  • het treffen van maatregelen ter verificatie van de persoonsgegevens van de gebruiker bij aanmelding, alsmede het treffen van voorzieningen ter beveiliging van die gegevens;
  • het factureren voor de levering van de VIVENS producten en/of (bijzondere) diensten;het verstrekken van informatie aan de gebruiker;
  • in geen geval zal VIVENS zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker persoonsgegevens verstrekken aan derden dan wel deze gebruiken voor doeleinden welke bij de registratie op de website van VIVENS niet bij de gebruiker bekend waren.

U kunt zich tot VIVENS wenden met het verzoek om:

  • mede te delen welke persoonsgegevens door VIVENS worden verwerkt (inzagerecht);
  • VIVENS te verzoeken onjuiste, onvolledige of niet relevante gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen (correctierecht);
  • bepaalde gegevensverwerkingen te staken (recht op verzet).
Vragen?

Heeft u nog vragen over het privacybeleid van VIVENS of over de persoonsgegevens die VIVENS van u heeft geregistreerd, dan kunt u zich wenden tot: VIVENS, p/a Laan van Puntenburg 100, 3511 ER Utrecht.