Elektriciteit

Home » Elektriciteit

2020 is een overgangsjaar voor de verrekening van de kosten van de verbruikte elektriciteit op het
Gemengde Net. Tot juli 2020 wordt gebruik gemaakt van een verrekenmodel voor het bepalen van de elektriciteitsrekening per vervoerder. Vanaf begin juli kan aan de hand van de gegevens van energiemeters de afrekening plaatsvinden.

         

Huidige verrekenmethodiek voor de verrekening van de verbruikte elektriciteit op het Gemengde Net

Het huidige verrekenmodel maakt gebruik van een aantal factoren om het totale verbruik van
vervoerders te berekenen. Deze zijn:

  • Type materieel (massa, type tractie, treinweerstand, etc.);
  • Dienstregeling (snelheid, aantal stops, etc.);
  • Energiebesparingen;Verwarmingsenergie;
  • Voor goederentransport: gewicht.

De vervoerders wordt jaarlijks gevraagd om een prognose van het aantal treinkilometers en bakkilometers of tonkilometers aan te leveren. Het verrekenmodel berekent vervolgens aan de hand daarvan en de genoemde factoren het energieverbruik in kWh. Voor de verrekening wordt het verschil tussen werkelijk verbruik (gemeten bij onderstations) en theoretisch verbruik naar rato verdeeld over de vervoerders, waarna het totaal verbruik per vervoerder kan worden bepaald. Na afloop van het jaar wordt het energieverbruik na een onafhankelijke accountantscontrole vastgesteld.

       

NIEUW: Verrekening Tractie energie op basis van Energiemeters

Vanaf 4 juli 2020 moet conform Europese Verordeningen 1301/2014 en 1302/2014 en Uitvoeringsverordening 2018/868 in ieder EU lidstaat een vastlegsysteem op de grond zijn ingevoerd welke gegevens van een DCS (Data Collection Systeem) kan ontvangen en aanvaarden voor facturatiedoeleinden. VIVENS biedt deze mogelijkheid in samenwerking met CIEBR en ProRail vanaf begin juli 2020 aan de vervoerders aan. De verrekening van de tractie-energie op basis van energiemeters wordt mogelijk gemaakt middels het EREX-NL systeem van ERESS (European Railway Energy Settlement System). VIVENS is hiervoor sinds 1 augustus 2015 partner van ERESS. De meetgegevens van energiemeters die op locomotieven of treinstellen zitten, worden via een DCS aan het EREX-NL systeem geleverd. ProRail levert treinritgegevens via de Energie Verzamel Applicatie (EVA) aan hetzelfde EREX-NL systeem (treinnummer, vervoerder, trajectgegevens/ritgegevens, Traction Unit Type (TUT) en rijkarakteristiek). In het EREX-NL systeem worden de gegevens gecontroleerd en gevalideerd. Via EREX-NL worden uiteindelijk maandelijkse geautomatiseerd de afrekeningen gemaakt. Dat gebeurt via een door de
VIVENS en CIEBR leden geaccordeerde methodiek.

CP-Admin

Om via energiemeters (EMS) en dus via deze methodiek te kunnen afrekenen moeten de energiemeters aan specifieke eisen voldoen en geregistreerd en gevalideerd worden. Voor dit proces is de CP-Admin het aanspreekpunt. De CP-Admin is eindverantwoordelijk voor het proces voor het accepteren en registreren van tractie-eenheden en EMS van spoorvervoerders met het oog op energie-afrekening. VIVENS heeft EastVision opdracht gegeven om deze rol van CP-Admin uit te voeren. Voor alle vragen over de toelating en registratie van energiemeters en de verwerking van de meetgegevens in het EREX-systeem kan contact opgenomen worden met de CP-Admin:

Contactinformatie

Telefoon:

  •  +31 6 4984 6099 (alleen van maandag t/m woensdag tussen 9.00 en 12.00 uur)
  •  +31 6 5584 4006 (alleen van maandag t/m woensdag tussen 9.00 en 12.00 uur)
Settlement Responsible

De uiteindelijke verwerking van de verbruiksgegevens en het maken van de maandelijkse afrekening gebeurt onder verantwoordelijkheid van de “Settlement Responsible”. Voor deze rol heeft VIVENS Hellemans Consultancy ingehuurd. Voor vragen met betrekking tot de afrekening kan contact opgenomen worden met: CONTACT gegevens Hellemans. Zie voor meer informatie ook de Q&A.

Contactinformatie

Modelverklaring “verbruik en inkoop elektrische tractie-energie”

Iedere vervoerder die elektriciteit op het Gemengde Net wilt afnemen MOET, conform artikel 5.2.2.en bijlage 24 van de Netverklaring van ProRail, aantonen dat de vervoerder minimaal met één energieleverancier een afnameovereenkomst heeft gesloten en dat aan alle daarmee verband houdende contractuele verplichtingen is voldaan. Dit kan de vervoerder aantonen middels een ingevulde en ondertekende Modelverklaring.